O programa electoral que presentamos aquí é froito dun traballo propio de análise dos problemas que nos atinxen como veciños e veciñas da Baña. A clave está en presentar unha serie de propostas serias e viables para mellorar a calidade de vida de todas e todos nós, reforzar e ampliar servizos e, en última instancia crear emprego. Queremos poñer o Concello na man de todos e todas, con claridade e seriedade gobernando doutro xeito.

Un proxecto municipal con novos folgos e totalmente anovado que nos proporciona o grupo de persoas novas e formadas que traballaron neste proxecto. Presentamos un compromiso de catro puntos no noso programa, un referido á acción de goberno, outro referido aos compromisos de transparencia e financiamento ético e, xa por último, á dirección económica e social que lle queremos dar á Baña a través de propostas concretas.

Este é un programa aberto que ten unha serie de compromisos ineludibles que dispoñemos ante vós. Coa seguridade do voso apoio conseguiremos un concello para vós, para nós, para todos e todas. Recuperemos o concello, ¿axúdasnos?

1. COMPROMISO DOS REPRESENTANTES. UN NOVO XEITO DE GOBERNAR

 • Obrigados a defender o establecido neste programa electoral. Así mesmo de acatar as decisións tomadas polos mecanismos de representación e participación da cidadanía.
 • Os cargos electos e de libre designación da candidatura asumirán e compartirán o seu sometemento nos procesos e espazos de participación e decisión acordados pola propia candidatura. Garantiremos a transparencia, a rendición de contas e a revogación (de darse o caso, por non cumprir os principios básicos)
 • Publicación das axendas dos representantes electos, visibilizando con quen se reúnen a cotío e os temas que se tratan.
 • Compromiso por Galicia facilitará os ingresos, bens e rendementos patrimoniais dos seus representantes públicos, así como aqueles datos precisos para a detección de posíbeis conflitos de intereses e para a elaboración de auditorías cidadás. Este compromiso deberá estenderse aos catro anos seguintes á súa saída da función pública.
 • Publicación dos criterios de contratación dos cargos de libre designación.
 • O concello abrirá sempre que sexa posible espazos asembleares abertos á participación da veciñanza para o debate tanto a nivel parroquial como a nivel municipal. Nela participarán os cargos electos da corporación municipal e será onde renderán contas e se establecerán liñas a seguir de traballo. Serán convocadas cunha periodicidade acordada entre a veciñanza e o pleno municipal.
 • Todos os cargos públicos electos terán a obriga de asistir a estes espazos asemblearios na medida que a súa axenda institucional llelo permita, facendo un especial esforzo por estar presentes. Tomaranse actas de acordos e favorecerase que o debate se centre en torno ás problemáticas de zona.
 • Establecemento periódico de xuntanzas cos diferentes colectivos, nos cales se recollerán demandas concretas e propostas de intervención nos diferentes ámbitos. A dilatación destas xuntanzas e acordos deberá ser fundamentada por escrito por parte dos cargos públicos.
 • Utilización, difusión e creación de software informático de código aberto.
 • Aceptación da censura, e no seu caso a revogación, de concelleiras/os e cargos de libre designación por mala xestión ou incumprimento flagrante e non xustificado do programa. Estableceranse os medios de garantía necesarios para a avaliación da xestión das persoas con cargos públicos. Será a cidadanía quen teña o deber de participar e controlar a labor destes.
 • Mantemento do contacto habitual con colectivos en situación de vulnerabilidade e ter presente á hora de toma de decisión os informes das persoas da administración que traballen con estes colectivos. Atender e dar respostas ás súas propostas, téndoos presentes á hora de tomar decisión que afecten ao seu ámbito de actuación.
 • Garantía de participación cidadá na toma de decisión relevantes e no posicionamento político da candidatura sobre temas estratéxicos e proxectos de impacto social, ambiental ou urbanístico das parroquias. Regulamento de participación veciñal.
 • Compromiso das persoas electas a impulsar e apoiar as iniciativas cidadás propostas a través do marco legal vixente.
 • Non duplicado de cargos en institucións, salvo naqueles vinculados a súa condición de concelleira/o.
 • Non duplicado de soldos, nin cobro de remuneracións extras por asistencia a xuntanzas.
 • Limitación de mandato a dúas lexislaturas, excepcionalmente prorrogábel sempre que se dea un proceso de discusión e validación cidadá.
 • Compromiso de renuncia ou cese de xeito inmediato de todos os cargos ante a imputación pola xudicatura en delitos relacionados coa corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecemento inxusto con recursos públicos ou privados, suborno, malversación e apropiación de fondos públicos, ben sexa por interese propio ou por favorecer a terceiras persoas. Así como tamén en casos de acusación xudicial por delitos de racismo, xenofobia, violencia de xénero, homofobia ou outros delitos contra os dereitos humanos ou os dereitos das persoas traballadoras. De igual xeito se tratarán os casos de delito ou atentado contra a biosfera.
 • Redución do salario do alcalde a un máximo de 2.000 euros como salario neto mensual. Entendendo que esta retribución garanta unhas condicións dignas para exercer as responsabilidades e funcións que supoñen o cargo asumido. O soldo poderá variar en función das responsabilidades e será revisable cada ano.
 • Os cargos electos e os de libre designación poderán recibir compensacións económicas polos seus gastos de transporte público ou colectivo ocasionados a raíz da súa actividade pública, así como de alimentación e aloxamento en caso de xustificarse previamente dita necesidade.
 • Facilitar a conciliación entre vida laboral e política, establecendo mecanismos de apoio aos cargos públicos durante a súa reincorporación ao mundo laboral en caso de non atopar traballo.
 • Compromiso por parte dos cargos públicos institucionais para, entre outras cousas, asesorar e transferir información a aquelas persoas que os sucedan unha vez concluído o seu traballo institucional, non tendo retribución monetaria.

 

2. AS CONTAS CLARAS E FINANZAS ÉTICAS

 • Transparencia na nosa xestión, publicando desagregados todos os datos referentes aos ingresos e gastos, que xestionarán de xeito social e solidario.
 • Todos os cargos electos e de libre designación dos grupos municipais comprometeranse a facilitar publicamente todos os datos que estean ao seu alcance, ou teña forma legal de conseguir, para a elaboración de auditorías cidadás.
 • De xeito periódico publicación de forma desagregada de todos os gastos que xere o grupo municipal e os seus cargos electos ou de libre designación.
 • A candidatura fará pública a declaración de ingresos persoais, de bens e rendemento patrimonial dos cargos electos e de libre designación cada verán despois da campaña do IRPF.
 • Todo gasto público que implique custes de contratación externa a actividade relacionada co exercicio das funcións de representación será de provisión cooperativa, na medida das súas posibilidades, documentándose publicamente ditos gastos.
 • Fomento do micromezenazgo (crowdfunding) finalista, destinado a accións e necesidades concretas. Este tipo de financiamento cooperativo permitirá axilizar intervencións que requiran de determinadas cantidades económicas destinadas a calquera tipo de actividade, arranxo de infraestruturas ou plan de emprego en calquera parte do concello. Este sistema de financiamento colectivo susténtase en pequenas doazóns ou préstamos de cantidades económicas que pode ser logo reembolsadas con rapidez ao remate dunha obra ou obxectivo. Tamén cabe a posibilidade de reembolso de dividendos económicos que produza a actividade pola cal se organiza unha campaña de crowdfunding.
 • Non aceptación de tratos de favor, denunciándose si se observan, en calquera forma e circunstancia. Renuncia e denuncia dos agasallos e/ou privilexios pagados con cartos públicos que poden ser ofertados pola súa condición e que podan significar un trato de favor. Tampouco aceptarán agasallos de persoas, entidades, institucións ou empresas de ámbito privado susceptíbeis de ser consideradas suborno, ou que teñan como obxectivo unha contraprestación ou cambio de posicionamento político para favorecer intereses máis ala do ente público. Entendese como agasallo calquera doazón de diñeiro ou artigos de valor, prestación de favores, descontos e préstamos vantaxosos.
 • Farase público a non aceptación de obsequios ou ofrecemento de vantaxes. Os cargos públicos denunciarán todo ofrecemento sutil ou explícito.
 • Aposta clara por unha limitación drástica do gasto na campaña electoral.
 • Os gastos de campaña, provisión de bens materiais ou servizos, realizarase na medida do posíbel a través de economía cooperativa ou da propia autoxestión. No caso de non pode realizarse por falla de oferta ou razóns de forza maior, estas deberán ser debidamente documentadas publicamente.
 • Mancomunado de gastos nos diferentes servizos ofertados como máxima prioridade para a eficiencia do gasto municipal.
 • Combate, mediante todas as ferramentas posíbeis, do lucro capitalista na provisión de bens e servizos, recuperando a provisión e xestión directa dos servizos básicos e priorizando e potenciando a economía cooperativa no resto de provisións municipais.
 • No caso de estar na oposición aos gobernos municipais, os representantes da candidatura asumirán o compromiso de impulsar prioritariamente accións de reforma estrutural dos gastos e da contratación pública buscando a recooperativización da actividade económica e priorizando e facilitando o acceso de entidades de economía social en detrimento de empresas capitalistas de dubidosas prácticas fiscais, laborais e ambientais entre outras.
 • Transparencia no uso dos recursos públicos e denuncia do abuso ou práctica non ética que se detecten no exercicio das función institucionais doutros. Para evitar posíbeis incompatibilidades, actualizaranse cada ano a súa declaracións de bens e actividades económicas facéndose pública por parte da candidatura.

 

3. ACCIÓN ECONÓMICA. INICIATIVAS E PLAN DE EMPREGO

 • Inicio dos trámites necesarios para a re-municipalización dalgúns servizos básicos do Concello.
 • Procura dunha renovación dos contratos coas distribuidoras de enerxía por outras alternativas. Plan de aproveitamento enerxético e de biomasa (a nivel individual e municipal, cociñas/estufas de pouca xeración de CO2).
 • Socialización dos recursos dispoñibles de forma transparente e responsable.
 • Aumento das partidas de gasto social destinadas a paliar os efectos da crise nos sectores da poboación máis prexudicados por esta. Ampliación das rendas de inclusión social e de emerxencia.
 • Municipalización dos centros de atención á infancia (escolas infantís e puntos de atención), centros de día, e en xeral, de todos os centros que prestan servizos sociais, así como a municipalización de servizos nestes centros que agora están en mans privadas (comedores, limpeza, etc).
 • Aumento do horario de apertura dos servizos municipais á veciñanza como xeito de favorecer a relación institucional e laboral da veciñanza cando menos dalgunha das dependencias.
 • Favorecemento nas empresas do Concello a implementación de xornadas laborais que faciliten a conciliación familiar así como a redución do desemprego no concello.
 • Fomento do voluntariado. Pedir a colaboración da Xunta para obradoiros de emprego e campos de traballo (acondicionamento de rutas de sendeirismo, a ruta dos muíños, paseo fluvial de Chans, camiños de Monte….).
 • Colaboración coas universidades galegas mediante a realización de prácticas por parte do alumnado no concello.

3.1 Plan de emprego municipal para o sector agrogandeiro

 • Fomento e asesoramento municipal para a creación e potenciación do cooperativismo agrarioActo sobre o sector gandeiro.
 • Apoio e asesoría para a creación de novas experiencias tanto de agricultura como gandaría ecolóxica. Obradoiros formativos para emprendedores.
 • Constitución dunha cooperativa hortofrutícola desde o concello con pequenos agricultores da Baña, poñendo en valor o produto natural e da terra, empregando un sistema de “man a man” do produtor ao consumidor directamente. Para isto contarase con técnicos municipais que elaborarán o proxecto técnico e xurídico, solicitarán as subvencións e axudas convenientes. Formarán a todos os produtores que así o desexen, elaborarán unha páxina web onde se comercializarán os diferentes produtos e actualizarán esta diariamente, farán de intermediarios entre os cooperativistas e os receptores.
 • Constitución dunha cooperativa de produción agrogandeira desde o concello. Aplicación de fondos europeos e micromecenazgo para a creación de bolsas de emprego a desempregados que poidan traballar nesta iniciativa municipal.
  • Colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela e con outras institucións interesadas en proxectos de explotacións agrícolas e gandeiras a nivel experimental.
  • Creación de obradoiros para a promoción da agricultura e gandería ecolóxica.
  • Estudo municipal para coñecer a viabilidade do proxecto “hortas no rural para xente de cidade”. Un sistema de rendas polo uso intensivo de pequenas parcelas anteriormente abandonadas.
  • Promoción da gandería extensiva para o coidado dos nosos montes. Un estudo de razas para coñecer que animal convén máis para a súa parcelación itinerante e en colaboración dos veciños. Sempre na busca dun sistema de mínima estabulación. A gandería extensiva podería ter uns efectos moi positivos nos montes forestais da Baña. Por unha parte mantén limpo moitas áreas que a día de hoxe teñen uns riscos de incendio moi elevado. Por outra parte e segundo do tipo de animal que se empregue, poderíase obter algunha contrapartida económica en función da participación da veciñanza na venda ou consumo de produtos derivados do animal.

3.2 Plan de emprego municipal para o sector industrial e comercio

 • Elaboración dun plan estratéxico para a promoción e atracción de empresas. Estudo e planificación dun proxecto de viveiro de empresas. Desta forma o mal chamado “Polígono Industrial” poderá servir de área de establecementos para a oferta de servizos compartidos e así, cun menor gasto ter máis posibilidades de éxito empresarial.
 • Creación dun proxecto para a rehabilitación de edificios históricos no Concello.
  • En primeiro lugar faríase un censo e avaliación de edificios que se poidan considerar suxeitos dun carácter histórico suficientemente valioso para acometer os traballos de recuperación.
  • Existen fondos europeos para a recuperación de entramados arquitectónicos de valor histórico. Xunto tamén cos fondos europeos FEADER de desenvolvemento do medio rural.
  • Cos fondos económicos dispoñibles crearíanse bolsas de emprego público para a rehabilitación de edificios históricos, xunto co seu acondicionamento. Innumerables inmobles de carácter histórico atópanse abandonados e en estado ruinoso.
  • O obxectivo sería rehabilitar eses edificios na medida do posible xunto coa colaboración dos seus donos no caso de habelos. Melloraríase así o entorno de moitos núcleos e pequenas aldeas do Concello que teñen auténticas xoias da arquitectura labrega e rural en estado de abandono. Todo isto repercutiría nunha maior calidade de vida para nós, e tamén maior grado de atracción e riqueza do noso entorno para o turismo rural.

3.3 Plan de emprego municipal para o sector servizos e turismo

 • Planificación dunha estratexia real e ambiciosa do turismo rural. Creación e coordinación das distintas casas rurais do Concello. Moción sobre o patrimonio cultural do noso concello.
 • Revisión do PXOM para tratar de adaptalo ás necesidades reais de toda a veciñanza.
 • Creación dun catálogo dos bens histórico-patrimoniais e naturais do Concello. Moción sobre a defensa do patrimonio.
 • Atracción do turismo ecolóxico. Potenciación da marca ecolóxica dos produtos da terra. Consumo de vexetais, lácteos e carne 100% ecolóxica.
 • Plan de venda e aluguer de vivendas baleiras. Ofertar o aluguer e a venda de casas e pisos a prezos de mercado de todos aqueles bañenses/as que así o desexen, elaborando un plan de marketing desde o Concello (por traballadores/as municipais) e ofertalo fóra do noso concello, inclusive fóra da nosa comunidade a familias de mozos/as e a xubilados/as preferentemente que queiran asentarse. Pregunta sobre o programa Vivendas Baleiras.
 • Recuperación do coñecemento dos usos da flora autóctona e de calquera actividade tradicional que supoña a mellora e mantemento do equilibrio do medio
 • Promoción nas actividades económicas a sensibilidade cara o medio e por tanto, desbotar calquera acción que signifique unha agresión.
 • Impulso coordinado coa Xunta de Galicia dun plan anual de limpeza dos ríos así como tamén o control de vertidos.

4. ACCIÓN SERVIZOS. DINAMIZACIÓN E MELLORA DA CALIDADE DE VIDA

4.1. Campañas de sensibilización e educación

 • Proposta de modificación xunto coa colaboración da ANPA e o Consello Escolar para mudar o nome do actual CPI San Vicenzo. A iniciativa está orientada a mudar o nome polo de algunha persoa ilustre da Baña que, pola súa recoñecida traxectoria vital de compromiso galeguista e coa lingua galega, mereza un recoñecemento especial á vez que se perpetúa a súa memoria. Algúns exemplos poden ser: CPI Avelino Pousa Antelo, ou CPI Daniel García Ramos.
 • Desenvolvemento de accións encamiñadas a concienciación antirracista e antixenófoba.
 • Eficacia no tratamento das políticas de igualdade. Non chega cun minuto de silencio polas vítimas da violencia de xénero, é preciso previr con campañas de sensibilización e en especial nos centros educativos.
 • Creación dunha comisión de traballo municipal feminista que terá a obriga de analizar a situación da muller no Concello, tanto no ámbito familiar como social e laboral. Realizar ademais un estudo de impacto da violencia machista no entorno que lle compete. Uso non sexista do vocabulario na administración.
 • Fomento do voluntariado lingüístico dende o Concello para que as persoas acabadas de chegar poidan aprender a nosa lingua e se faciliten as relacións persoais entre a poboación inmigrante e a poboación local. Ofertar cursos de alfabetización en galego para a poboación adulta. Moción para o cumprimento da carta europea das linguas rexionais.
 • Colaboración permanente co CPI San Vicenzo e a escola de infantil de Lañas. Ligazón
 • Campañas de divulgación, información e alfabetización no uso das TICs dirixidas a diferentes colectivos: mocidade, desempregados, terceira idade, etc.
 • Estudo da apertura dun curso de Formación Profesional de grao medio ou superior nunha área de coñecemento ligado á actividade profesional do sector primario.

4.2 Dinamización cultural, asociacionismo, actividades lúdicas e deporte

 • Impulso asociativo, rexeneración daquelas asociacións esmorecidas e facilidades para reactivar o tecido asociativo do concello. Subvención á UB da Habana
 • Fixación dunha rede de taboleiros parroquiais para a mellora das comunicacións de actividades entre a veciñanza e o Concello ou asociacións e comisións de festas.
 • Obrigatoriedade dunha xuntanza anual con todas as asociacións do ámbito municipal. Poderase realizar a xuntanza na Casa da Cultura de San Vicenzo para darlle a esta un maior uso. Regulamento de participación veciñal
 • Adquisición dunha carpa municipal e barra para as distintas verbenas coa fin de cedela ás comisións de festas ou asociacións para aforrar nas festas de verán.
 • Reforzamento e mellora da “Festa da filloa”. Proporcionarlle un enfoque máis amplo coa finalidade de atraer máis colectivos (xuventude, mocidade, etc) presentar contas (gastos e ingresos).
 • Posta en marcha dunha festividade que potencia e valore a vida no rural. Continuación da “Festa Rachada” e “Pequerrachada” con música tradicional, produtos ecolóxicos e recreacións históricas da vida na aldea ao xeito tradicional. Concurso e xogos populares, demostración de traballos artesanais así como tamén as recreacións históricas das antigas labores de traballala terra.
 • Recuperación da escola de teatro municipal “Berenguela”, a Escola de Música, Escola de fútbol (categorías inferiores e equipo de modestos, ademais e colaborar co equipo de fútbol sala feminino e o equipo de veteranos) e Campamentos Val de Barcala. Festa de S. Cidre (carrilanas), carreira popular. Continuar coa escola de música tradicional.
 • Mantemento da feira municipal e reforzamento da mesma.
 • Creación dunha festividade para os emigrantes. Música, comida e obradoiros de memoria cos maiores do noso Concello.
 • Melloras e acondicionamento das pistas deportivas, pavillón e campo de fútbol. Propoñemos achegar á cidadanía todos os espazos deportivos do Concello a través dun programa de dinamización das instalacións deportivas.
 • Diminución dos prezos nas actividades deportivas do Concello. Descontos para alumnos do CPI e a mocidade de ata 23 anos. Devolución do abono da piscina por ordenanzas duplicadas.
 • Promoción do deporte municipal e estilos de vida activos. Apoio ao Trail da Baña

 4.3 Servizos sociais para a mocidade, persoas maiores e con discapacidades

 • Creación dunha comisión de traballo municipal para a atención sociosanitaria. O obxectivo será a de ofrecer unha atención global que integre a perspectiva social e a sanitaria (Coordinación servizos sociais e atención primaria de saúde). Tamén terá competencia para crear un plan de eliminación de barreiras arquitectónicas para persoas de mobilidade reducida.
 • Establecemento dun plan municipal de persoas en risco de pobreza. Unha iniciativa que tomamos da “Rede Galega de Loita Contra a Pobreza” e que busca o máximo compromiso das corporacións municipais de Galicia para reducir o drama da exclusión social.
 • Servizos para a infancia e mocidade, facilidades para a conciliación familiar e os horarios laborais de nais e pais. Apoio e promoción do tecido asociativo no ámbito da mocidade.
 • Servizos á terceira idade, mellora da calidade de vida dos nosos maiores. Ampliación dos servizos municipais no ámbito lúdico, excursións, salóns de baile, concursos… Máis actividades no centro da terceira idade. Instalación de desfibriladores (DESA) en espazos públicos.
 • Mellora do servizo de transporte adaptado. para normalizar as condicións de vida e facilitar a integración social das persoas que presenten dificultades de mobilidade. Servirá para desprazar a veciños/as con dificultades de mobilidade aos centros de saúde , hospitais, centros de día, facer a compra, realizar xestións con facenda, seguridade social, xestións municipais, acudir á perruquería, podoloxía….e demais actividades da vida cotiá.
 • Apertura dun centro de atención para persoas con discapacidade.

4.4 Servizos xurídicos e de asesoría

4.5 Servizos de publicidade e información

 • Potenciación da web do Concello con fondos da UE para o desenvolvemento rexional, así como tamén da Secretaría Xeral da Modernización e Innovación Tecnolóxica e o Ministerio de Industria, Turismo e Comercio: gravacións de plenos, espazos para as asociacións e diferentes colectivos.
 • Darlle un novo enfoque á revista municipal. Abrila á información de todos os grupos políticos do concello que queira participar. Así como tamén abrila aos distintos colectivos e asociacións municipais.
 • Creación dun mapa municipal de soportes para publicidade de eventos, cursos, reunións, verbenas e información xeral e de importancia para os veciños. Este tipo de espazos terán unha importancia crucial para a mellora das comunicacións entre o Concello e os veciñas e veciñas polo que se terá especial coidado para mantelos sempre actualizados e situados alí onde se crean convenientes. Búscase con isto mellor a transparencia das actividades da corporación.

4.6 Transportes e infraestruturas interparroquiais

 • Finalización das políticas electoralistas do asfalto. Mellora cotiá dos accesos as nosas aldeas e as vías de comunicación interparroquiais.
 • Creación dunha rede de saneamento, sumidoiros e mellora da iluminación nas aldeas. Ligazón
 • Mellora das telecomunicacións (internet, Tv e móbil). Inconcibible que haxa parroquias que non teñan acceso á internet, cobertura móbil e bo sinal de televisión.
 • Mellora dos transportes metropolitanos con Santiago de Compostela e as vilas máis próximas como pode ser Negreira ou Santa Comba. Solicitude dunha nova liña de transporte.
 • Elaboración dun mapa municipal de colectores de lixo, xunto a un plan de limpeza dos mesmos e aumentar o seu número situándoos naquelas aldeas ou zonas nas que sexa necesario. Tamén se tentará arranxar un pechamento dos cubos do lixo máis estéticos e en harmonía coa paisaxe. Petición de instalación de colectores de recollida de aceite doméstico usado.
 • Control do vertido incontrolado de lixo alí onde non sexan áreas especialmente destinadas ao tratamento de residuos. Se así se require reforzarase a rede de áreas e espazos destinados ó vertido de residuos por parte dos veciños e veciñas. Aviso continuado de vertidos nos plenos.

Os nosos compromisos

 • Compromiso 3

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  Read More!
 • Compromiso 5

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  Read More!
 • Compromiso 6

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  Read More!
 • Compromiso 7

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  Read More!
 • Compromiso 8

  En Compromiso por Galicia decidimos non participar nas deputacións. Queremos eliminalas!

  Read More!

Website Comments